Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Monday, May 22, 2017

לבישת שני קמיעות נ נח בבת אחת

ב"ה

לבישת שני קמיעות נ נח בבת אחת

בשולחן ערוך הלכות לבישת בגדים (אורח חיים ב:ג) נפסק בהנושא כלים להיזהר מללבוש שני בגדים יחד בפעם אחד כי זה קשה לשכחה, ולכאורה דין זה שייך רק לבגדים ממש ולא לקישוטין, ואין שום ענין להחמיר בזה. אלא שהמעין בטעם הדבר, גילה האריז"ל (שער הכוונות ענין ברכת השחר, ד"ה ודע שאין טוב לאדם ללבוש) שכל בגד יש לו אור פנימי ואור מקיף, והאור מקיף מגן נגד הקליפות, ואם לובשים שני בגדים ביחד יחסר אור מקיף אחד בין שני הלבושים ויהיה מקום לקליפות לעשות מלאכתן ח"ו. ולפי זה יש מקום לומר שקמיעות שבאים להגן על האדם ולשפר כוחו ומזלו, יהיו גם כן שייכים לאזהרה זו. ולכן הרוצה להזהר בזה תבוא עליו ברכה, אבל אין להחמיר על אחרים כל עיקר.


נ נח נחמ נחמן מאומןNo comments: