Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Monday, December 30, 2013

פרפראות לפרשת בא והפטרה ומשלי בענין אכילה


תלח. עד מתי? כתוב בתורה, בפרשת בא (י:ג) כה אמר ה' אלהי העברים עד – מתי מא --- ... מתימא – בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

תלט. פרשת בא (י:ח) ויאמר אלהם לכו עבדו את ה', עבדו את עם האותיות והתיבות בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

תמ. הפטרה לפרשת בא (ירמיה מט:יט) כלי גולה עשי לך יושבת בת מצרים כי נף לשמה תהיה ונצתה מאין יושב.

כי נף בגמטריא זה נחמן. ונצתה עה בגמטריא אני נ נח נחמ נחמן מאומן. אותיות יסוד (הינו אלו שלפני הס"ת) של ונצתה מאין יושב – יש"ת בגמטריא נחמן במילואו. ועם הי', אות יסוד של תהיה, תש"כ, שהם תש"כ אורות של היסוד, עיין לעיל אות תלג וש"נ.ירמיה (מט:כא) עת פקודתם ע"ה בגמטריא יז תמוז הפתק.ירמיה (מו:כב) קולה כנחש ילך כי בחיל ילכו ובקרדמות באו לה כחטבי מצרים, ס"ת של סוף הפסוק בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

תמא. משלי (יג:כה) צדיק אוכל לשבע נפשו, ר"ת בגמטריא זה נחמן ע"ה. ובטן רשעים תחסר, ר"ת רות שנאמר בה (רות ב:יד) ותאכל ותשבע ותתר, ששלטה על זה. ומלת ותתר גופא ר"ת ובטן רשעים תחסר, ועוד ת', בסתמא בסוד ת' עלמין דכיסופין. ובאמת למדין כמה סודות של האכילה מאכילתו של בועז, ואכמ"ל. שוב מצאתי בזוהר חדש רות שמביא ענין אכילתו של רות ביחד עם אכילתו של בועז, ושם גילו שענין ותותר זה בחי' לשייר קצת להסטרא אחרא, ולפ"ז א"ש הראשי תיבות כנ"ל שהיתרון הוא להבטן של הרשע שלעולם תהיה חסר, וזה הת' דיליה בסוד העי"ן ר"ע. ומה שכתוב תתר חסר גם נראה בזה סודות של האכילה, כי תתר חסר בגמטריא אלף, שהוא חוזר להיות אלף, וידוע שכל הכוונות של האכילה סובבים על הא'.

ס"ת של כל הפסוק – צדיק אוכל לשבע נפשו ובטן רשעים תחסר בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן ע"ה.
No comments: