Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, December 8, 2013

הכל בעתו

ב"ה ליל שבת בדיוק כאשר הייתי מתבונן בענין המבואר בלקוטי מוהר"ן תנינא פב שמשה רבינו היה מקשר את עצמו להפחותים שבישראל, ומה שקשור לזה בלקוטי מוהר"ן תורה ו' שצריכים לסבול הבזיונות לדון את המבזים אותך לכף זכות וכו' ע"ש, בדיוק אז ראיתי לפעם הראשונה פה את י. זה ששבר את המחשב שלי, אף שהוא היה פה כבר שבוע לא ראיתי אותו ממש עד אז.


No comments: