Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, June 4, 2017

צד לצאת ידי חובה על ידי מיקרפון

ב"ה
הבאר היטב בהלכות ראש השנה (אורח חיים תקפט אות א) הביא מהלק"ט (לקח טוב סמ"ה) ז"ל וחרש ששומע על ידי כלי כמין חצוצרות חייב בשופר ע"כ. ולכאורה לפי זה גם מיקרפון תהיה כשרה (-דהיינו לשאר ענינים, כי בראש השנה תהיה אסורה לשמש עם מיקרפון). וצריך עיין להלכה למעשה, רק באתי להעיר.
נ נח נחמ נחמן מאומן.


No comments: