Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, June 4, 2017

משיח סובל כמה פירושים ותפקידים

ב"ה

כורש מלך בבל נתן רשות לבנות בית המקדש השני וצוה להחזיר כלי המקדש שם, בסוף זה נפסק לעד אחר פטירתו עד מלכות דריוש בן אסתר.
ואכן מצינו בהנביא ישעיה (ריש פרק מה) כה אמר ה' למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גוים וכו', וכל המפרשים פירשו שזה סתם לשון גדולה. וכן מצינו בהרבה כתבי קודש שמשבחים איזה צדיק וקוראים לו משיח ה', ואין הכוונה להמשיח שיבנה בית המקדש ויגאל את עם ישראל, אלא לשון גדולה בעלמא. ואף על פי שזה דבר פשוט, היום מלאו החסרי דעת ורוצים לעשות להם משיחות, אז כדאי היה להזכיר את זה.
ואכן בענין כורש הנ"ל כתב רבי משה דוד וואלי - תלמיד חבר של הרמח"ל, בפירושו עזרת ה' על ספר עזרא (ו:ה) ז"ל ולא לחנם השם יתברך קראו לכרש, משיחו, כענין שנאמר: כה אמר ה' למשיחו לכרש. והסוד הוא, כי מאחר שבמלך הכשר הזה נמצא בו דבר טוב ואיזה ניצוץ של קדושה, לפיכך המשיך עליו השי"ת חוט עליון משמן הטוב, שיקרא משיח על ידו. וכבר ידוע שהשמן הטוב איהו מסטרא דאבא עליאה שכלו חסד פשוט, ולכן נמשך על המלך הכשר, כדי שיהיה מטה כלפי חסד לתת רשות על הבנין הקדוש וכו' עד כאן לשונו.

הרי שאפילו גוי יכול לקבל איזה אור של משיח.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: