Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Wednesday, July 19, 2017

הכל לפי המעשה - אכן יש בונוסים

ב"ה
הכל לפי רוב המעשה (אבות ג:טו), ורבינו הקפיד על העולם שיבינו ויקבלו את זה כפשוטו, שכל אחד יכול לזכות למדרגות הכי גדולות, כמו הצדיקים הכי גדולים, הכל לפי מעשיו והמסירות נפש.

אכן עיקר המדרגות הם גופא כפי נשמות הצדיקים שהאדם זוכה שיתעברו בו. וכמו שהאריזל גילה על אליהו הנביא שעיקר חשיבותו וגדלותו היה על ידי שזכה שנתעברו בו נשמות נדב ואביהו.

ועוד זאת, שהאריזל אמר לר' חיים ויטל שהוא זכה לגדולתו כיון שהוא טרח ויגע ועמל בתורה יותר מכל בני דורו, ומהרח"ו ענה, שהלוא הוא (ר' חיים) גם כן עמל הרבה מאד, והאריזל ענה לו, שנכון הדבר, אבל לא עמל כל כך כמוהו. ומבואר מזה שהאריזל לא סתם זכה כפי מעשיו, אלא כיון שמעשיו היו מרובים מכולם הוא זכה וקיבל למה שזכה. 

וכן הרמחל כותב באגרת על עצמו שלא זכה למעלתו סתם כפי מעשיו, אלא כיון שהוא היה הכי מוכשר לקבל אותו מעלה שהיה מוזמן באותו העת, הוא זכה. ובמקום אחר הרמחל כותב בענין מצוה שהיא עזובה, שהאדם יכול לזכות בגדול אם הוא יקימנה - והרי המעשה הזה יכול להיות אפילו בפחות ממעשה חבריו, בעמל ובמסירות נפש, אבל כיון שהשכיל על הדבר, יזכה.

ועוד יש בזה הרבה דינים והלכות, ואכמ"ל.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: