Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Tuesday, July 25, 2017

יש אומן בעולם

ב"ה
רבינו הקדוש אחר שהבין שלא יזכה להיות קבור בארץ ישראל כרצונו, בחר להיות קבור באומן. והיה לו אין סוף טעמים על זה. ואילו זה היה רק לעשות איזה תיקונים בודאי כבר עלה בידו תוך כמה דקות, כי רבינו הולך מחיל אל חיל, ואפילו טרם פטירתו היה עולה כל רגע, אז בודאי אחרי פטירתו לא היה צריך הרבה זמן לפעול מה שהיה צריך. אלא שרבינו ראה צורך להיות באומן עבור כל הדורות הבאים. ורואים בחוש היום את הברכה הזה שאומן אינה תלויה בשום פוליטיקה, וכולם יכולים לבוא שם, מכל הזרמים וכולו וכולו.
והנה כאשר ב"ה כבר מדברים להביא את הציון הקדוש לירושלים, כמו עיקר רצון רבינו, וכהלכה בשולחן ערוך, וכרצון גדולי אנשי שלומנו ובפרט סבא ישראל בעל הפתק, יש התנגדות חזקה, ולא רק מהרבנים השקרנים שעבורם רבינו הוא קרדום לחפור לכבוד וכח ושליטה וכסף שלהם רחמנא ליצלן, ולא רק מאלו שמפחדים לצאת מההרגל והשינה ולהיות חדש בעבודת השם כפקודת רבינו, אלא יש גם עוד טענות המתלבשות כאילו בכוונה לשם שמים, כדאיתא בלקוטי מוהרן תורה א'. ואחד מהטענות האלו הוא שעכשיו רבינו באומן הוא בין-לאומי ופתוח לכולם, אבל בארץ הוא יהיה חס ושלום סתום, למשל הסאטמרים מאמריקה כבר יפסיקו לבוא, וכל הבעלי יסורים והנרדפים לא יהיה להם שוב מקום מקלט לנוס שמה, וכדומה.
והנה הטענה הזו לעניות דעתי הוא ממש קטנות אמונה ברבינו. כן, נכון שהציונים השתלטו על הכותל, ולמשל אסרו צדקה בכותל!! נכון. וכן השתלטו על קברי צדיקים. שמעון הצדיק, המנהל הוא רשע ודואג רק על כבודו ופרנסתו. לשמואל הנביא סגור בלילה קצת כדי שחס ושלום לא יהיה נח להיות אצלו ברציפות (אכן שמואל הנביא כבר קיבל על עצמו לא לעזוב מקום המקדש כידוע מרח"ו). ואפילו רבי שמעון בר יוחאי , הציונים לקחו לידם כרצונם (ואכן אפילו רשבי ברח מהרומנים). אז אנשים אומרים שחבל להביא את ציון רבינו הקדוש לירושלים להיות תחת ממשלת בזדון. וזה קטנות אמונה ברבינו. כי רבינו נכנס לאומן שהיה מרכז של ההשכלה האפיקרסים מומרים להכיר, ואפילו ר' לוי יצחק מברדטשיב ברח מהם בפחי נפש ולא היה יכול להסתכל בפניהם, ואילו רבינו נכנס לשלום ושיחק איתם, והפך אותם כרצונו. וכן יהיה כאשר נזכה לראות ציונו בירושלים בב"א אף אחד יעשה משהו נגד רצונו, מה שרבינו רוצה, כן יהיה, ואין בזה שום חשש וסכנה כלל. ואדרבה רבינו יהפוך את כולם לטוב, כמו שהוא עשה עם המשכילים באומן, וכמו שהוא עושה עם כולנו, בדרך שרק הוא יודע. וחשוב אחרת זה ממש קטנות אמונה ברבינו חס ושלום כנ"ל.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: