Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, July 9, 2017

עוד ביאור בלקוטי מוהרן תורה יא - שהאור תלוי בכבוד ה'

ב"ה
יא:ב אך לדבור שיאיר לו, אי אפשר לזכות כי אם על ידי כבוד, הינו שיראה שיהיה כבוד השם יתברך בשלמות, שיהיה כבודו לאין נגד כבוד השם יתברך.

דבר זה מצינו באחד מיסודי הקבלה שהקו האיר ברשימו של הצמצום רק בדרך וצד אחד, והרמחל ביאר הענין, שהקו האיר רק לגלות מלכותו יתברך, שהוא כבודו, ודוק.


No comments: