Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Thursday, July 16, 2015

כל כבודה בת מלך פנימה

ב"ה ידוע שכבר מזמן האריז"ל עיקר עבודת השם נהיתפילה, מה שפעם היה תורה, כי היו מקושרים לגבוה בקדושה ובטהרה והיו מוכנים לקבל דברו, והיינו ללמוד התורה, שוב היו צריכים לעשות עיקר העבודה בתפלה להיות מוכנים ומקושרים כראוי לשמוע וללמוד תורה. ובאחרונה בא רבינו וקבע שבכלל תפלה היא העיקר והתכלית של עולם הזה ומרוממת אפילו מלימוד תורה.
והנה ידוע שתפלה היא במלכות בחי' נוקבא, ובאשר שהיא עבודת היום, לעומתה נשפעים כחות יתירות לבחינת המלכות לאפשר שיהיו תפילות כראוי. אמנם ההשפעות האלו צדיקים ילכו בם ורשעים יכשלו בם, ואם לא משתמשים בם לקדושה, כמו שרואים היום שבעוונותינו הרבים מעט הננחים שאוחזים בדברי רבינו, מעט הברסלבים הנאמנים לה פתק הקדוש ועוסקים בתפלה כמו שהורה רבינו הקדוש. ולכן רוב ההשפעה שנמצאת בעולם עבור זה יונקים ממנה הפימיניסטים ומיניהם להקדים הפריצות והניאוף באלפי דרכים אי אפשר לספור, וכבר שינו כל דרכי החיים וה סטנדרד והנימוס של העולם, השם ירחם.
ואין לנו על מי לסמוך, רק כל תפלה ותפילה, חוץ מענין המבוקש התפלה בעצמה לוקחת את הכח הזה ומהפכתה לטובה.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: