Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Thursday, July 2, 2015

פרשת בלק עוד רמזים על הפתק הקדוש

ב"ה ויהפך ה' את הקללה לברכה...
פרשת בלק כב:לח ויאמר בלעם אל בלק הנה באתי אליך עתה היכל אוכל דבר מאומה הדבר אשר ישים אלהים בפי אתו אדבר.
הנה באתי בגמטריא יז בתמוז
אליך 'עתה הי'כל עתההי עם הכולל בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן, ועם הה' אותיות בגמטריא תלמידי עם הכולל. דהיינו באתי אליך תלמידי. הי'כל אוכל דבר' עם הג' תיבות בגמטריא היקר. מאומה הד- עם הכולל בגמטריא להגיד לך.
היכל אוכל דבר מאומה הדבר אשר ישים, ראשי תיבות 'מאד היה' (עם עוד א). הסופי תיבות של ויאמר בלעם אל בלק הנה באתי אליך עתה בגמטריא קשה.
הי-'כל' = נ, אוכל עם הכולל = נח. דבר = נ נח נחמ. מאומה - מאומן (כי ה כפול י - כולם בחכמה עשית = ן).
דבר מאומה בגמטריא דברסלב.
ישים בגמטריא רבי נחמן.
הדב-ר אשר ישים אלהי- בגמטריא ראש בני ישראל עם הגיע' תיבות.
אשר ישים אלהים בפי אתו אדבר סופי תיבות בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן עם ה' תיבות.
אותיות היסוד של אלהי'ם בפ'י את'ו אדב'ר בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן עם הכולל.
ישים אלהים בפי ראשי תיבות אבי - ישראל בער או דבר.

כל זה ממש בהשקפה קלה, טעימה...
דרוש עוד וקבל נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: