Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Saturday, December 24, 2016

בצר הרחבת לי

ב"ה

לקוטי מוהר"ן תורה קצה בצר הרחבת לי (תהלים ד), הינו שגם אפלו בהצרה בעצמה, השם יתברך מרחיב לנו ע"ש. וכבר ציינו להזמר של שבת רבון כל העולמים, “שתרחמני עוד בגלותי לגאלני" אף שיש לדחות. ובעיקר יש לציין למה שחז"ל אמרו (רש"י פרשת וישב, בראשית לז:כה) שכאשר מכרו את יוסף להישמעאלים אף על פי שהיה בשביה על כל פנים השם יתברך עשה שלא היה להם הריח רע של הסחורה הרגילה.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: