Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Saturday, December 24, 2016

לא כח רק רוח

ב"ה

זכריה ד:ו וְלֹא בְכֹחַ כִּי אִם בְּרוּחִי אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת: מה שרבינו התחיל לגלות הסיפורי מעשיות כי אמר שלא היה פועל מה שצריך על ידי התורות, אכן ידוע שלרבינו היה תורות הרבה יותר גבוהות ממה שגילה בלקוטי מוהר"ן, התורות של ספר הנשרף וספר הנגנז, ועם כל זה רבינו גילה שלא עוזר אפילו כח התורה כי יש ענין של נפילה מכל הע' פנים של תורה לתרדמה, ואז רק הסיפורי מעשיות, שמלבישים את התורה בסיפורי מעשיות יכולים לעורר ולעזור כמבואר באריכות בתורה ס', וזה מה שכתוב לא בכח, אפילו כח התורה, כי זה עיקר הכח, בחי' כ"ח אתוון דמעשה בראשית כמובא בספרי רבינו, כי אם ברוחי אמר, אמר זה בחי' לבוש כמובא, ה"צ, שמלבישים את התורה שהיא כולה שמות של השי"ת וע"י מעוררים את הבן אדם לקבל רוח חדש.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: