Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Saturday, December 12, 2015

חנוכה - ממלכת כהנים

ב"ה

ענין חנוכה, שכולם מדליקים את נרות חנוכה, נר איש וביתו, קיום מה שכתוב (יתרו יט:ה), ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. והנה המנורה הוא סוד העין (אדיר במרום עמוד שו, ובכ"מ), וסוד הראיה הוא מרומז בהכתוב בפרשת העקדה אשר יאמר היום בהר ה' יראה, שהנראה נצטייר בעיני הרואה, בבת עין שלו. וכל זה מבואר באריכות ובביאור נפלא באדיר במרום עיין שם. ומבואר שם שעל ידי זה מגיע תיקון גדול להנראה. והנה ידוע שכל איש ישראל יש לו מציאות של מקדש. ונראה שבסוף בית שני, טרם החרבן, כבר הקדים השם יתברך מעמד של ישועה, שכל אחד מישראל יראה לעשות את עצמו לבית המקדש, כי באמת זה כבר כל תהליך והתכוננות של גלות הארוך הזה שהולכים לקראת הגאולה הגמורה הסופית עם ביאת משיח בב"א. ולכן י"ל שבחנוכה נתקיים השלב הראשון הזה של הראיה, שנצטייר כל איש מישראל בעיני השם, ועל ידי זה חל בכל אחד ההכשרה להיות בבחי' כהן עובד בבית ה'.
ולכן בחנוכה לא מסתפקים בשבעה נרות, אלא צריך דוקא את השמש, הוא בחינת הנראה בעיני הרואה.
וענין הפתק הקדוש, נראה שהוא הדבקות, מה שבעיני הנראה גם כן מצוייר זה שרואה אותו, כמבואר באדיר במרום שם. ועוד מה שמבואר שם בסוד התפילין (בגמטריא פתק), שמשפיעים להנראה ואכמ"ל.

נ נח נחמ נחמן מאומן


1 comment:

NaaNaach said...

ב"ה לכן בתחלה היה לקוטי מוהרן אתחלתא דגאולה, מוהרן אותיות מנורה,ועכשיו יש הפתק הקדוש של נ נח נחמ נחמן מאומן!