Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Saturday, December 26, 2015

ביצה אחת - מוכן לשקר

ב"ה 
בחדשות פירסמו שהיטלר ימח שמו לא היה לו אלא ביצה אחת. והנה באמת הסטרא אחרא אין לה אפילו ביצה אחת, רק בהתלבשות בעולם הזה נעשה מה שנעשה. אכן כאשר אפילו בעולם הזה אין לה אלא ביצה אחת, בודאי הוא לגמרי מוכשר למה שחז"ל גילו על זה: שקר עומד על חד כרעא ואמת על תרי כרעי (שבת קד.) כי השקר אינו יכול להתגבר אלא כשיש קשר א' לבד - עיין כל זה בדברי הרמח"ל בספר אדיר במרום (עמוד כו-) על דברי הזוהר עד אימת ניתב בקיימא דחד סמכא.
נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: