Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Monday, December 28, 2015

שובבי"ם ת"ת תיקון עילאה על ידי נ נח נחמ נחמן מאומן

ב"ה
בלקוטי מוהר"ן תנינא רבינו גילה שהסופי תיבות של ראשית ספר שמות: ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו, הם: תהלים תשובה, וגילה שלכן בפרשות אלו של שובבי"ם ת"ת יש להרבות בתשובה על ידי תהלים דייקא, כי על ידי תהלים יכולים לעלות בשער ובשרש השייך לו במ"ט השערים שהם לעומת המ"ט אותיות שיש בשמות השבטים, ע"ש כל דבריו הקדושים, וגילה שם שכל זה בבחינת שובה אלי, ושער הנ' הוא בחי' תשובת השם יתברך כביכול, בבחינת ואשובה אליכם ע"ש. וידוע ששער הנ' כולל כל השערים.

והנה כל שער מהנ' שערים כולל עשר ספירות, כי כולם בחכמה (בחי' י') עשית, כידוע. והרי תשובתינו במ"ט שערים מגיע ל490 שערים. והשער שלמעלה מזה, שזה כבר בבחינת ואשובה אליכם, הוא השער 491 בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

ומזה נוכל להבין מה טוב חלקו, אשרי ואשרי לו, בזה שמחזיק בשם הקדוש הזה, נ נח נחמ נחמן מאומן מאומן, שם רבינו הקדוש ראש בני ישראל - ראש לכל הי"ב שבטים במ"ט אותיותיהם שהם המ"ט שערים, בעל השדה וגן הנשמות, שצופה ומביט להביא כל נשמה ונשמה לתיקונו הנצחי.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: