Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Wednesday, December 23, 2015

זכרונות של ז.ח. משנה אחרונה של חיי סבא

ב"ה
אתמול שמעתי מזלמן ח' שהיה בבית בדירה של סבא ישראל באומן 1994 השנה אחרונה של חייו, ואיך שהצרפתים היו לוחצים תמיד על סבא להוציא ממנו שלא צריכים להיות באומן, וסבא היה תמיד אומר להם שלא יוציאו ממנו פרוטה, ושכל הכסף בבנק, והיה עושה באצבעות של שני ידיו מרוכזים ביחד בתנועה ידוע לו. וסבא היה מבקש לישאר באומן עוד יום או יותר, ואמרו לו שאי אפשר שכבר יש כרטיס. ובאיזה יום הם עלו לציון עם גיטראות והוועד העולמי הוזיל עליהם גז מדמיע, והם היו שבורים מאד מזה, ומאד רצו להוציא מסבא שלא צריכים את אומן כנ"ל. והבית הזה אחר כך נהרס בשצף של גשם שהוריד עליה אבנים גדולים ונהרס.

עוד סיפר לי שהיה בהלויה של סבא, והיו שמועות שצריכים לשמור ולאחוז את המטה של סבא שלא יקחו אותו איזה אנשים (אולי מטעם המשפחה, לא ברור לו), והוא היה מסתכל ומחפש לראות את האנשים האלו, ולא ראה שום זכר מהענין. ובעת שהיו עוסקים בזריקת העפר של הקבר הכיסוי מעל פניו של סבא התגלה לאיזה רגע, והוא ראה פניו של סבא צוחקים.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: