Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Wednesday, December 30, 2015

פרשת שמות - קצת רמזים מעיקר השם: נ נח נחמ נחמן מאומן

ב"ה

ב"ה

ב"ה

תכט. פרשת שמות (א:יב) וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ, אותיות היסוד (אלו שלפני הסופי תיבות) של יענו אתו כן ירבה וכן, נתכבכ, בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן ע"ה. והאותיות היסוד של המילים שלפניה ולאחריה, דהיינו מהתיבות 'וכאשר' 'יפרץ' הם "שר", לשיר נ נח נחמ נחמן מאומן (א"נ גמטריא ראש, א”נ עם האות הבא של 'ויקצו' הרי שרצ, בגמטריא הפתקה).

(פסוק יז ופסוק יח) ותיראן המילדת את האלהים וכו'. את האלקים בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן ע"ה. האלקים ולא עשו כאשר דבר אליהן וכו' ס"ת בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן עם התיבות. ותחיין את הילדים, ותחיין עם האותיות והכולל בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. גם הס"ת של ותחיין את הלידים ע"ה בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. וגם 'יין-את-הי' בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן עם ארבעה כוללים.
ורש"י כז"ל ותחיין את הילדים, מספקות להם מים ומזון ע"ש. מספקות עם שני כוללים בגמטריא פתק נ נח.

פסוק יט: ותאמרן המילדת אל פרעה כי לא כנשים המצרים העברית כי חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו. הסופי תיבות של ותאמרן המילדת אל פרעה כי בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן עם ד' כוללים. וכן הס"ת של המילדת אל פרעה כי לא כנשים עם האותיות בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן ע"ה. וכן הס"ת של 'כי לא כנשים המצרים העברית' בדיוק בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. וכן 'חיות הנה בטרם תבוא אלהן' הס"ת בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן עם ה' כוללים. וכן 'בטרם תבוא אלהן המילדת' הס"ת בדיוק בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

ותאמרן צירוף אותיות – ואת מרן – המילדת (כולל שני המילדות א"נ מילדות עם הכולל) בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן! (וזה גם כן הכח של רבינו שבטרם שהמקשה לילד נכנסים עבוריה כבר יש לה ישועה). וזה אל פרעה, בחי' אחוריים – נ נח נחמ נחמן.

ויש פה רמזים חזקים על הפתק. כי נשים מלשון נשתה גבורתם (ירמיה נא – וע' בלקוטי מוהר"ן נו:ד), המצרים, בחי' בין המצרים שמתחלת עם התענית של יז בתמוז, שאז היה נפילתו של סבא ישראל בשנת העברי"ת – התרפ"ב!

בטרם – ר"ת רבי מאיר בעל הנס טבריא – המקום שבו היה נס הפתק.


פסוק כ: וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו (מאד) ס"ת עם הכולל בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

פסוק כא. ויהי כי יראו המילדת את האלקים (ע' בזה לעיל על פסוק יז) ויעש לה'ם בתים' – 'ויעש ל' בגמטריא רבינו נחמן, 'הם בתים' בגמטריא הנ נח נחמ נחמן מאומן ע”ה. והנה בתים אלו הם בתי כהונה ולויה ומלכות, והיום יש לזכות לבתי נ נח.


תלא. שמות (ד:יג) ויאמר בא אדנ"י שלח נא ביד תשלח. והנה בפסוק י' משה רבינו אומר לה"י לא איש דברים אנכי גם מתמול וכו' שרבינו גילה בלקוטי מוהר"ן שזה בחי' ריבוע הדיבור. שתיקונו דוקא על ידי רבינו נ נח נחמ נחמן מאומן. אז זה מה שהשם יתברך מרמז פה, שלח נא ביד – ר"ת נחמן בן שמחה – תשלח! ויש פה עוד רמזים על סבא ישראל ואכ"מ.

פסוק יז - - ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האתת. המטה הזה תקח ע"ה בגמטריא הפתק.

ד:כב בני בכרי, שמעתי משגיא יוסף, בגמטריא נחמן בן פיגא – אז אגב ארחיה קמ"ל שנחמן בן פיגא בגמטריא ברסלב!

פסוק כו - - וירף ממנו אז אמרה חתן דמים למולת. וירף ממנו בגמטריא ברסלב מאומן ע"ה. חתן דמים למולת ס"ת עם הכולל בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. למולת בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן עם האותיות.


ה:כב למה זה שלחתני. שלחתני בגמטריא נחמן (כי ן סופית בגמטריא שבע מאות).


תל. בישעיה (כח – הפטרה לפרשת שמות) מדבר על המפרסמים של שקר – אנשי לצון משלי העם הזה אשר בירושלים (כח:א) – שכורתים ברית עם המחבלים (כח:ב ובתרגום יב"ע שם), (פסוק ג) 'לכן כה אמר א"י הנני יסד בציון אבן אבן בחן פנת יקרת מוסד מוסד המאמין לא יחיש, ע"ש (ובפסוקים הקודמים שמדברים הרבה על הקו לקו). ותבחן שהס"ת של בציון אבן אבן בחן ארבעה נוני"ם כר"ת של נ נח נחמ נחמן. ובתרגום יב"ע כז"ל בכן כדנן אמר י"א הא אנא ממני בציון מלך מלך תקיף גבר ואמתן אתקפניה וכו' ע"ש. אמתן בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. אתפקניה ותקיף מאותיות הפת"ק.
ועיין עוד קצת חידושים על זה http://naanaach.blogspot.co.il/2018/01/blog-post_7.html


נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: