Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, December 27, 2015

הפתק של רבינו הוא התיקון השלם לכל הישיבות

ב"ה בישיבות אומרים שהחזון איש התלונן על הבריסק מה זה שקוראים לר' חיים רבינו, לא קראו תואר רבינו עד מזמן הראשונים, השיבו הבריסקים מה זה חזון, לא היו חזיונות מאז סמוך לחורבן הבית... וברוך השם אנחנו יש לנו גם את רבינו גם את חזיון הפתק. נ נח


No comments: