Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Wednesday, December 23, 2015

סיפור י"ג משנים של קדמוניות - הקבצן עם הצואר העקום - השלכת הקול וכל מיני קולות נ נח

ב"ה


קול התוף עם הפה ספורי מעשיות מעשה יג יום רביעי הקבצן עם הצואר העקום

ב"ה יום רביעי הקבצן עם הצואר העקום
"פעם אחת ישבו החכמים של אותו המדינהוהיה כל אחד מתפאר בנגינה שלוזה היה מתפאר שהוא יודע לנגן על כלי שיר פלוניוזה התפאר שיודע לנגן על כלי שיר פלוניוזה התפאר בכלי שיר פלוניוזה היה מתפאר שיודע לנגן על כמה כלי שירוזה התפאר שיודע לנגן על כל כלי שירוזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו כלי שיר פלוניוזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו כלי שיר פלוניוזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו כמה כלי שירוזה התפאר שיכול לעשות בקולו כמו תף ממש, (שקורין פויקכאלו מכין בתףוזה התפאר שיכול לעשות בקולו כאלו מורין בקני שרפה (שקורין אורמאטיס)" – והעיר חבר אשמפורט פה עשר מדרגותחוץ מהקבצן עצמוואמרתי לוכמו שמאומן הוא עוד למעלה מנ נח נחמ נחמן שהם העשרה מיני נגינה.
מאד מעניין ללמוד מזה שיש יותר חכמה וכשרון לעשות קול של התוף (בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומןעם הפהיותר מלעשות הקולות של כל הכלי שיר!
ויש פה עוד תמיה גדולהבהיות שהקבצן לא היה מוציא שום הבל לתוך עולם הזהאיך היו (הילדים וכן החכמיםשומעים את הקולות שלוואולי י"ל שהקול היה משתלשל ויורד לתוך העולםוכן דייקא באותו דרך היה לו את הכח להשליך את הקולכי הוא היה מוציא את הקול בכלל שלא דרך עולם הזהרק דרך הקדושהועל כן היה בידו לכוון איפה שהקול ישתלשל.
ובזה יש לפרש עוד שני תמיהותאבכל הקבצנים ההתפארות שלהם היה במה שהיו לגמרי מנותקים מעולם הזהוכן הקבצן הזה התפאר שאינו מוציא שום הבל לתוך עולם הזהאבל בהסכמה הוא רק מראה את היכולת לעשות כל הקולות ולהשליכםולכאורה אינו מורה כלל שהוא מסולק מעולם הזהועוד בהחכמים היו מתפארים על היכולת שלהם לעשות כל מיני קולותוהוא התפאר שהוא יכול את כולםועוד שהוא יכול להשליך את קולוואיך השלכת הקול קשור להענין בכללאלא שלפי הנ"ל זה גופא שהיה יכול להשליך את הקול היה מראה ומוכיח שקולו אינו בכלל הולך בהבלי עולם הזהוהיכולת שלו לעשות כל הקולות אינו סתם תוספת יכולת מהםאלא מחמת שהכח שלו בא בכלל ממקום יותר גבוה (וכמו בשאר המעשיותלמשל הכבד פהשהיה לו חכמה יותר מזה שהיה חכם מאיזה יום שירצהכי הוא היה שואב משורש הימים גופא), שמשם הקולות יורדים לעולם.

וחבר אציין לי על זה מה שרבינו מגלה בתורה יז:ד ז"ל על ידי הדבור של הצדיק שנחקק ונכתב בהאויר וכועד שהלך הדבור וכוונחקק ונכתב שם בספריהם וכוע"ששהדיבור של הצדיקשהוא בקדושה עליונההלך ונחקק בספרי העכו"םוע"כ הצדיק רק פעל בקדושהוצריכים לאמר שהצדיק פעל וכיוון דבריו שישתלשלו בצורה כזו שיחקקו בספריהם.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: