Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Tuesday, November 15, 2016

צריכים להיות חדש

ב"ה

רבינו הקדוש אמר (חיי מוהר"ן טו) 
וכן רבינו אמר (שיחות הר"ן נא)
    אין טוב להיות זקן (קז) הן חסיד זקן, והן צדיק זקן, זקן אין טוב. כי צריך רק להתחדש בכל יום להתחיל בכל עת מחדש.
וכן רבינו גילה שכל אחד מישראל צריך לקשר נשמתו בכל הי"ב שבטי י"ה (לקוטי מוהר"ן לו)
 כי תקון של הרהורי זנות שבא לאדם, שיאמר 'שמע' ו'ברוך שם'. כי תאות נאוף היא באה מעכירת דמים, הינו מטחול, שהיא לילית, שהיא שפחה בישא, אמא דערב רב (הק' התקונים ובתי' ג' מתקונים אחרונים). שהיא מלכות הרשעה. ומלכותא דשמיא, הוא בבחינת גבירתא, "אשה יראת ה'" (משלי ל"א) שהיא בבחינת ים של שלמה העומדת על שנים עשר בקר, שהם שנים עשר שבטי יה (זהר ויחי רמ"א). וכשאדם מקבל עליו על מלכות שמים באלו הפסוקים, שכולל את נשמתו בשנים עשר שבטי יה, ומפריש את נשמתו מנשמת ערב רב, הבאים מאשה זונה, שהיא שפחה בישא, שהיא בבחינת (בראשית ט"ז): "מפני שרי גברתי אנכי בורחת", שהתאוה בורחת ונפרדת ממנה. ואם אינו משתדל לגרש את האשה זונה, אזי הוא בבחינת (משלי ל'): "שפחה תירש גברתה"; כי בשני פסוקים אלו, יש שתים עשרה תבות, נגד שנים עשר שבטי יה. וארבעים ותשע אותיות, כנגד ארבעים ותשע אותיות שבשמות שבטי יה. ובקבלת על מלכות שמים, הוא בחינת ים של שלמה. הוא נפרד מנשמותיהן דערב רב, שהיא שפחה בישא, אשה זונה, ונכלל בנשמות שבטי יה, בחינת אשה יראת ה'

וע"ע בתורה יט, שעל ידי ביטול תאוות ניאוף אותיות של מעשה בראשית מאירים בכח.

ולכן אתי שפיר מה שהאריז"ל גילה בכוונות לתיקון חצות על הפסוק ורוח נכון חדש בקרבי, "חדש" בגמטריא י"ב פעמים של הי"ב צירופי הוי"ה (12*26=312), כי ידוע שהי"ב צירופים הם כל אחד לאחד משבטי ישראל. ובאמת כל הבריאה בכלל, בחי' הויה, הוא בראשית, בשביל ראשית, בשביל השבטי י"ה. ויהודי צריך להיות תמיד חדש באור השם, אור אין סוף ב"ה.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: