Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Tuesday, November 8, 2016

ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתתורה - נ נח נחמ נחמן מאומן

ב"ה
נראה לפרש ולהאיר בזה, דהרי כל יהודי יש לו נשמה חלק אלוה ממעל, וכן מה שרבינו הקדוש גילה בלקוטי מוהר"ן שכל יהודי יש לו נקודת משיח - ומשיח זה בחי' יחידה - החלק הכי גבוה של הנשמה, שהוא ממש אלוהות. ולכן כל מה שיש פירוד שהאדם לא מתאחד עם השני, הרי הוא עובר על לא תעשה אלהים אחרים - כי הוא קובע שהשני הוא דמות נפרד ממנו, והרי השני גם כן יש לו נשמה חלק אלוה ממעל - והוא אומר שהוא אחר, אז א"כ ח"ו הוא עושה שני רשויות כביכול! [וכעין זה רבינו כתב בפירוש בתורה סד, שעל ידי המחלוקת בין הצדיקים נעשה מקום החלל פנוי ע"ש.] ובזה מדויק הלשון של תורתינו הקדושה - כמוך - כי כמוך שאתה חלק אלוה ממעל ממש, כן חייב להיות באחדות פשוט עם כל חלקי התגלות השם יתברך.

ויפה אומרים בשם החזון איש שמזה לימוד תורה לשמה, תורה לשם השכינה? - להבין אחד את הסברא והשיטה של השני. כי כל יהודי צריך להתאחד עם השני, לזרום בדעות, כדי לחבר וליחד התגלות השם יתברך בעולם, בינו ובין עצמו בעצמו על ידי שדעתו ורצונו מתאחד עם כל שאר החלקים של התגלות השם יתברך בעולם.

נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: