Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Monday, November 21, 2016

למד בתחילת התיבה הוא כמו הא בסוף התיבה - ללכת שמה

ב"ה
רש"י מביא את הכלל הזה כמה פעמים, שלמד בתחילת התיבה הוא כמו אות ה' בסוף התיבה, שמורה שהולכים לאותו כיון.

ופעם ראיתי ממישהוא שרצה לטעון שעדיף לשים את ה' בסוף, כי תמיד משתדלין לדבר הכי פחות - משהו כזה.

ונראה יותר לפרש שכאשר נוסעים, באמת לא יודעים בכלל עד שמגיעים - ועכשיו יש לי בעזה"י הרבה עבודת בית לבדוק איך הכלל הזה מסתדר למעשה בכל התורה.

ויש להעמיק עוד על פי הלכה שכל הנטפל לשם מלפניו מותר למחוקו כגון ל' מלה' וב' מבאלקים וכיוצא בהן אינן בקדושת השם מה שאין כן האותיות שנטפלות אחריך כבר הם בקדושת השם ואסור למוחקם (רמב"ם יסודי התורה פרק ו), ולפי זה יש לומר שעדיפות הה' בסוף התיבה מרמזת שמקום המיועד שמגיעים אליה יכול לקדש את הדרך והנסיעה אליה.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: