Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, February 5, 2017

תפילת הרש"ש - רבי שלום שרעבי זצ"ל - לכבוד ההילולא י' שבט - עשרה בשבט

ב"ה
בהיות שראינו שהרש"ש זכה שיהיה נכתב על ציונו שם של רבינו שיר הגאולה נ נח נחמ נחמן מאומן - ודרכו של רבינו הקדוש היה לאמר כל התפילות הנמצאות - לא נחשך מלהביא פה התפילה העצומה והנעימה שהוא יסד - כאן עכשיו לכבוד ההילולא שלו.

תפילת הרש"ש

הבט משמים עדה תמה שטוחה באסקופת היכלך ולבה קורעת. ענייה סוערה הומייה היא באין השקט, הסכת ושמע תחנוני שאלתה ובקשתה כהוגן שהלא מצער היא לגודל חסדך. ואם עווננו ענו בנו ועננו ענן. שלח רוחך הטוב לפזרם ושמש צדקתך להמיסם. תתאמץ בתוקף חנינותך. רומה על השמים לרחם העמוסה מרחם אחדותך. ועתה צלח העז עוזך המופלא בך אין סוף ברוך הוא, לחשוף לובן חסדיך צחצחות חיזוק דעתיק אשר הורו מראש. ותלבין בזהרים זהורית אודם דינך, ושלוש עשרה מידות רחמיך אשר תיקנת בתעלומות חכמה נשגבה. את בריתם זכור האל נוצר חסד לאלפים ונקה בטַל אורות את רום כתמי עוונותנו. יגלו ויגולו החסדים והרחמים העליונים על מידותיך, וישתלשלו בסלסולם עד יגיעו ויגהו כנוגה רב אגן הסהר:

יהי רצון מלפניך יהוה יאהדונהי אלהינו ואלהי אבותינו, שיהיה עתה עת רצון וימשך מן האין סוף ברוך הוא ממקור החיים העליונים שפע ברכה עליונה וקדושה עליונה לחכמה דמחשבה עליונה. ותפתח מקור אותה החכמה דמחשבה עליונה להשפיע קדושה עליונה וברכה רבה לשורשי מקורות העליונים של שורשי החסדים העליונים והרחמים הגדולים. ותפתח האוצר הטוב העליון השמים העליונים. ותשפיע חסדים העליונים ורחמים גדולים לכל הפרצופים העליונים [דעתי"ו. וא"א ונוק'. ואו"א. וישסו"ת. וזו"ן. ויעקו"ר] דכל העולמות הקדושים, ולשורשי נפש רוח נשמה חיה יחידה שלנו. ותשפיע חסדים עליונים ורחמים גדולים לירושלים העליונה ולבית המקדש העליון ותפתח חלוניה ושעריה של ירושלים העליונה ושל בית המקדש העליון, ותשמע ותקבל ברחמים וברצון את תפילתנו [על ידי שמועא"ל שהוא בכתר דחכמה דיצירה שמקורו הוא שם א'ה'ו'ה'].

ותשפיע חסדים עליונים ורחמים גדולים לשכינה לתת לה כוח גדול לצאת מתוך הקליפה ולפשוט מעליה הבגדים הצואים. ותלביש אותה פורפירה עלאה קדישא, ותן לה כוח גדול לצאת עמה כל ניצוצי הקדושה שנשארו בקליפות. ח'יל ב'לע ו'יקיאנו מבטנ'ו יורישנ'ו א'ל. ולהעלותה אל מקומה ושורשה העליון דעץ החיים. וברכנו אבינו כולנו יחד באור פניך. ותשפיע לנו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים ברכה ושלום. ושבע את העולם כולו מטובך ומלא ידנו מברכותיך ומעושר מתנות ידך. ויכבשו רחמיך את כעסך, ויגולו רחמיך על מידותיך, ותתנהג עמנו יהוה יאהדונהי אלוהינו במידת החסד ובמידת הרחמים, ותכנס לנו לפנים משורת הדין. ובטובך הגדול ישוב חרון אפך מעמך ומעירך ומארצך ומנחלתך, ויעלה ויבא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר זיכרוננו וזיכרון אבותינו, וזיכרון ירושלים עירך וזיכרון משיח בן דוד עבדך וזיכרון כל עמך בית ישראל לפניך לפליטה לטובה ולברכה לחן ולחסד ולרחמים לחיים טובים ולשלום. ותשוב ותרחם על שכינתך ועלינו ועל מקדשך ברחמיך הרבים ותגדל כבודו במהרה בימינו. אבינו מלכנו אלהינו גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה והופע והינשא עלינו לעיני כל חי, וקרב פזורינו מבין הגויים ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ, והביאנו לציון עירך ברינה ולירושלים עיר מקדשך בשמחת עולם, אנא אלהינו, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו תמידים כסדרן ומוספין כהלכתן:

ובכן תן כבוד לעמך, תהילה ליראיך ותקווה טובה לדורשך, ופתחון פה למייחלים לך, שמחה לארצך וששון לעירך, וצמיחת קרן לדוד עבדך, ועריכת נר לבן ישי משיחך:

ובכן צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברינה ברינה יגילו, ועולתה תקפוץ פיה, והרשעה כולה בעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ:
ותמלוך אתה הוא יהוה יאהדונהי אלוהינו מהרה על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים עיר מקדשך, ככתוב בדברי קדשך, ימלוך יהוה יאהדונהי לעולם אלהיך ציון לדור ודור הללויה:

רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, אלא ששאור שבעיסה ושעבוד מלכויות וחסרון כיס מעכבים:
יהי רצון מלפניך יהוה יאהדונהי אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתצילנו מהם ותסייע לנו ולבננו ולזרע זרענו מעתה ועד עולם, ולאנשי ביתנו ולכל הנלווים אלינו המסייעים אותנו בעבודת ה' והמהנים אותנו מנכסיהם, ומחזיקים בידינו לשבת על אדמת הקודש תבנה ותכונן במהרה בימינו, ללמוד תורתך לשמה ולעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם:

ותצילנו מיצר הרע ומכל חטא ועוון ופשע ומכל צרה וצוקה ומשחית ומשעבוד מלכויות, ומחבלי משיח [ומערב רב] וממלחמת גוג ומגוג ומדינה של גהינם, ומחיבוט הקבר ומעניות תורה ומעניות מצוות ומעניות ממון, ומדלות ומשפלות ומחסרון כיס, ומדבר ומגיפה, ומכל גזרות קשות ורעות המתרגשות לבא בעולם:

יהי רצון מלפניך יהוה יאהדונהי אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתבטל כוח כל הצרים לנו וכוח כל המשטינים והמקטרגים עלינו, העליונים והתחתונים, ולא יהיה להם כוח להשטין ולקטרג עלינו. ותצווה למלאכיך מלאכי השרת וכל הנאצלים והנבראים והיצורים והנעשים, לעזור לנו ולסייענו ולאמץ את כוחנו, ושלא יהיו צרים לנו ומשטינים אותנו, לא למעלה ולא למטה, אלא שיהיו הכל עוזרים ומסייעים אותנו ומאמצים את כוחנו, ונהיה אהובים למעלה ונחמדים למטה, לא ניכלם ולא נכשל לעולם ועד. ותזכנו לבנים צדיקים חסידים קדושים:

ותזכנו אנחנו וזרענו לנוי לטוהר לכוח לעושר ולגבורה ולחכמה ולבינה ולדעת ולזקנה ולשיבה טובה. ויהיה לבנו מסור בידינו שלא נשכחך, והכל הוא לעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם. ותתן לנו ישוב טוב בארץ ישראל ללמוד תורתך לשמה בלי שום טרדה. ואל תשליכנו מלפניך ואל תצריכנו לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, ותזכנו לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן כן יהי רצון:

עד כאן התפילה הרגילה. יש עוד חלק שמכנים "יחודים" שבו מתפללים בהזכרת שמות הפרצופים של הספירות להמשיך רחמים ושפע מהשם יתברך - האין סוף ברוך הוא - דרך כל הספירות הקדושים שהוא יתברך האציל עד למטה לעולמות הנבראים ולעולמינו ולתוך הנשמות [יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש] שלנו.
יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו
שימשך מן הא"ס ב"ה אור גדול ושפע גדול לשורש יחידה העליונה המלובש בעתיק וא"א דא"ק, ומשם ימשך השפע ההוא לפרצוף חכמה דא"ק, ושיתפשט פרצוף החכמה דא"ק עם אור הא"ס מלובש בו, להתלבש בפרצוף מלכות דמ"ה וב"ן דא"ק, ושיתגלה אור הא"ס ואור החכמה במלכות, דמ"ה וב"ן דא"ק, להאיר ולהשפיע בה שפע גדול.
ושיתפשט פרצוף המלכות דמ"ה וב"ן דא"ק, עם פרצוף החכמה דא"ק, ואור הא"ס המלובש בה, להתלבש בפרצוף מ"ה וב"ן דעתיק יומין דאצילות, ושיתגלה אור הא"ס להאיר ולהשפיע שפע גדול מן הא"ס ומאור החכמה דא"ק, לשורשי חג"ת ונהי"ם דמ"ה וב"ן דעתיק, המושרשים ומאירים בז' תיקוני גולגלתא דא"א, ומשם יתפשט השפע לעצמות חג"ת נהי"ם דמ"ה וב"ן דעתיק המלובשים בפרצוף א"א.
להאיר ולהשפיע מן חסד דמ"ה וב"ן דעתיק לגולגלתא כתר דא"א, ומגבורה דמ"ה וב"ן דעתיק למוחא סתימאה חכמה דא"א, ומת"ת דמ"ה וב"ן דעתיק לבינה גרון דא"א.
ומתלת פרקין עילאין דנה"י דמ"ה וב"ן דעתיקלחג"ת דמ"ה וב"ן דא"א, ומתלת פרקין אמצעיים דנה"י דמ"ה וב"ן דעתיק לנה"י (דמ"ה) וב"ן דא"א, וממלכות דמ"ה וב"ן דעתיק, למלכות דמ"ה וב"ן  דא"א.
ושימשך עוד שפע גדול מהא"ס, ומאור החכמה דא"ק, לשורשי נו"ה דעתיק להאיר בתרין אודנין ובתרין עיינין דא"א, וליסוד דעתיק להאיר במצחא דא"א, ולמלכות דעתיק להאיר בחוטמא דא"א.
ומשם ימשך השפע ההוא דרך חוטמא דא"א, ומנוקבא ימינא דחוטמא ההוא ימשך השפע ההוא הנקרא רוחא דחיי למ"ה וב"ן דז"א, ויתמתקו כל הגבורות דז"א.
וגם מנוקבא שמאלא דחוטמא ההוא דא"א ימשך שפע גדול הנקרא רוחא דחיי דרך זרוע שמאלי דז"א ויתמתקו דיני הזרועות, ומשם יצא השפע ההוא בגילוי גמור למלכות דמ"ה וב"ן נוק' קדישא דז"א ויתבסמו ויתמתקו כל הגבורות והדינים דנוק' דז"א.
ומפרק האמצעי דנצח דא"א הנקרא רוחא קדמאה, ימשך שפע גדול לחסד ונצח דז"א, ומפרק תחתון דנצח דא"א הנקרא רוחא תניינא, ימשך שפע גדול לת"ת ויסוד דז"א, ומפרק אמצעי דהוד דא"א שהוא הרוח השלישי ימשך שפע גדול לגבורה והוד דז"א, ומהשלושה רוחות האמורים ימשך שפעלרוח הרביעי, שהוא הפרק התחתון דהוד דא"א, לעורר אותו להאיר ולהשפיע שפע גדול למלכות נוק' דז"א.
וגם ימשך שפע גדול ממלכות דעתיק המלובשת במלכות דא"א, להאיר ולהשפיע שפע גדול למלכות נוק' קדישא דז"א להשלים בנינה ותיקוניה.
והיה אור הלבנה כאור החמה וממנה ימשך שפע גדול ורב כח למלכא משיחא ונחה עליו רוח ה' רוח  חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'.
וחננו מאתך חכמה ובינה ודעת, וקיים בנו מקרא שכתוב ונחה עליו רוח ה' וגו' ומלאה הארץ דעה את  ה' כמים לים מכסים. ע"כ הקטע החסר בכל הסידורים.נ נח נחמ נחמן מאומןNo comments: