Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Saturday, April 4, 2015

צעק נ נח

ב"ה בפסח צועקים בתפלה. אורות היה לי ואמרתי את השחרית ברמה והם ביקשו להשתיק אותי אז יצאתי לחוץ ואף שם התלוננו ור מזו לי שאני מפריע, אז התרחקתי והתפללתי בציון של ר' עקיבא.
אחר התפלה הם קיבלו צעקות מריבות בסתמא מהשתיה ואז באה האשה וצעקה ובעיות וקללות והם המשיכו בה צעקות גם כן עד שהייתי צריך להתרחק עוד הפעם לציון.
ובסתמא הם לא אפילו שמו לב למה שקרה ... כי גם לזה צריכים זכות ליישב הדעת תמיד בחשבון נפש.
כדאי לצעוק נ נח להרים את הקול בקדושה ולא תפסיד רק תרומת נ נח!


No comments: