Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, April 19, 2015

כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם

ב"ה האריז"ל דייק שלכאו' הל"ל על הלחם לבד, מה זה לבדו, אלא שעל השם יתברך לבדו יחיה האדם (היינו: לא על הלחם, אלא - לבדו יחיה האדם, בלתי להשם לבדו). וזה הבחי' של יום הכיפור שלא אוכלים רק חיים על ידי הבל פה של התפילות.

(ובזה תבין למה מספיק לאמר רק נ נח, כי זה בחי' אכילה של ג"ר דאבא, בחי' כח"ב - נ נח, ואילו האכילה של שאר הפרצופין למטה, הם ניזונין מכל ה' קולות, נ נח נחמ נחמן מאומן וב"ה אכתוב ביותר ביאור. נ נח)

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: