Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Tuesday, April 14, 2015

סיפור של הבעל שם טוב - נסיעתו לארץ ישראל

ב"ה מנהג בברסלב לספר בשביעי של פסח את הסיפור של נסיעת הבעל שם טוב לארץ ישראל, והוא נדפס בגירסה יפה בהוצאת הקרן של ספר ימי מוהרנ"ת, אבל לא היה לי הספר, וב"ה אני זוכר טוב את המעשה, ועם כל זה בדקתי ומצאתי בספר שהיה לי מסיפורי הבעל שם טוב כמה נוסחאות בספר, כולם חסרים ולא נראים אמיתים כהגירסה שלנו, ועם כל זה מאלפים בעומק הענין. וכן מצאתי שם שמספרים שכאשר הבעל שם טוב הגיע לאיסטנבול הוא רכש ספר תהלים כתב יד של דוד המלך ע"ה (ואם כן בסתמא היה בצורת מגילא או ספר תורה, וחסר פרט זה שם), ויש להם סיפור שלם על זה איך שזה נתגלה להבעש"ט בכלל שהוא קיים, ואיך שהוא ריפא הבת מלך (כמדומני), ועי"ז זכה להזכות לבקש מה שהוא רוצה והוא ביקש את הספר תהלים הנ"ל.

והנה לפי זה יכול להיות שמה שאנחנו מספרים שכאשר הספינה שהבעש"ט היה נוסע עליו לארץ ישראל התחיל לטבוע, והוא גילה שהוא צריך לזרוק החידושים שלו לים או ח"ו הבת שלו, ואף שקצת תמוה, כי לא מצינו שהבעש"ט היה לו כתבים מעצמו, ועם כל זה גירסת ברסלב מקיימת הענין, כי הבת שלו אמר לזרוק כי עתיד יהיה ממנו בן שיגלה תורות עוד יותר גבוהות. אכן יתכן שמדובר על ספר תהלים של דוד המלך עליו השלום, והטענה שעדיף להתאבד מהם מלהתאבד הבת, כי נכדה - רבינו גילה את סוד תיקון הכללי...

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: