Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, April 5, 2015

חידושים על הפתק וספר המדות

ב"ה

ספר המדות

ממון מג. מי שמיגע את עצמו יומם וליל אחר פרנסה, ואינו מוצא את פרנסתו, תקנתו – שיחזיר בני אדם בתשובה, ע"כ. (ובמראה מקומות רמז רחוק מאיוב יג:כו משיג יגע ולא יבלע). רמז מתהלים (נא:טו) אלמדה פשעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. (נא:טז) הצילני מדמים אלהים אלהי תשועתי תרנן לשוני צדקתך. דמים זה ממון, פרנסה, אלהים אלהי אותיות יום לילה (כי א"ה = ו, וא' אחד יתירה), הינו שכדי שיהיה הצלה מיגיעת הפרנסה יום ולילה, אלמדה פשעים דרכיך.


רמזים על נ נח נחמ נחמן מאומן מתהלים

קעב. תהלים פז:ב אהב י-ה-ו-ה שערי ציון מכל משכנות יעקב, ר"ת של כל הפסוק בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן, והסופי תיבות של שערי ציון מכל משכנות יעקב בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן ע"ה.

בסוף המזמור (תהלים פז:ו) ה' יספר בכתוב עמים זה ילד שם סלה, 'זה ילד שם סלה' בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.


No comments: