Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Thursday, April 23, 2015

This is how you LOVE G-d באהבתו ישגה תמיד -- כך אוהבים את השם יתברך

ב"ה
מספר יושר דברי אמת

כי מי שאינו מחשב בהשי״ת תמיד אע״פ שמאמין בזה
אעפ״כ אינו באמת כן מצוייר לפניו כי תמיד מצוייר העולם בלבו בלתי
מחשבות השי״ת בלבו, אבל מי שאינו מחשב בעולם כלל רק בכל מה
שרואה מחשב בהשי״ת שהדבר זה תלוי בו ובחשק גדול, וכאשר
אמרתי משל ע״ז ממי שמסתכל על בגדי אשה היפים מי שהוא דבוק
בתאות נשים ח״ו אינו נותן לבו על ענין בגדי הרקמה והזהב רק
תיכף לבו נופל על המדת האשה שלובשת זה
, ומי שאינו כן ולבו
טהור מהמדה זו מסתכל כפשוטו על הבגד נמצא שניהם מסתכלים
בדבר א׳ וכ״א מסתכל דבר אחר, כן להבדיל באלפים בין הטומאה
לטהרה בענין הקדושה מי שחושק תמיד להשי״ת כל מה שרואה
בעולם רואה את השי״ת שכוחותיו מחיה את זה כמש״ה (נחמי׳ ט׳) ואתה מחיה את כולם משא״כ מי שאינו חושק להשי״ת במחשבת ו
אינו רואה כ״א הגשמי אע״פ שאם יזכרוהו וישאלוהו יאמר שהשי״ת
מחיה את הכל אעפ״כ אין הוא דבוק בזה והבן היטב מן המש ל
הזה הדומה מאד לנמשל.
No comments: