Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, April 19, 2015

רבי עקיבא - יסוד בריאת העולם בדין

ב"ה

איתא בגמרא מנחות (כט:) שמשה רבינו - 
    חזר ובא לפני הקב''ה אמר לפניו רבונו של עולם יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה ע''י אמר לו שתוק כך עלה במחשבה וכו' ע"ש
ונראה לפרש דידוע מהאריז"ל שנשמת ר"ע מעולם התוהו, שזה ממש בחי' דין, וידוע מתוספות במס' ראש השנה (כז. -- לפי גירסה אחרת) שבניסן עלה במחשבה לברוא את העולם, ונברא בפועל בתשרי. ובתחלה עלה במחשבה לברוא את העולם במדת הדין, ואח"כ שיתף הקב"ה את מדת הרחמים.

ובזה מובן מה שהש"י אמר למשה, כך עלה במחשבה, שלפי הבחי' של עלה במחשבה לברוא את העולם בדין, התורה ניתנת על ידי ר' עקיבא.

ולפי זה י"ל יום פטירת ר' עקיבא (מצאתי ג' דעות, ה', ט', י' - תשרי, ועוד שמעתי טוענים ז') היה בריש חודש תשרי, שאחר שהמחשבה התלבש בבריאת העולם בפועל, כבר עשה תפקידו ועלה למרומים על קידוש השם.

נ נח נחמ נחמן מאומן! 

No comments: