Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Thursday, April 16, 2015

התקרבות לצדיק האמת זה רק ההתחלה - הפטרה פרשת תזריע-מצורע

ב"ה
בהפטרה יש הסיפור של גיחזי שהיה משמש את אלישע, אבל גיחזי מחמת שטינא היה בלבו, לא התנהג עם דרך ארץ וכראוי לנאמן של הצדיק, והוא דחה את האשה בהוד יפיה, וכן רדף אחר נעמן ולקח ממנו כסף ובגדים וחילל את השם בזה, ועל כן לקה בצרעתו של נעמן, אבל בסוף היה בעל בשורה טובה לעם ישראל.

רבינו אמר אפילו בענין שלי יהיו מפרסמים של שקר, והענין של רבינו עד ביאת המשיח זה רק על ידי הפתק, זאת אומרת אפילו אנשים שהולכים עם הפתק הקדוש, אין הבטחה שיזכו להיות אמיתים, כמבואר בלקוטי מוהר"ן תורה לא, שהצדיק הוא כמו התורה הקדושה שיש לה סם חיים וסם מות, צדיקים ילכו בה ורשעים כשול יכשלו. רק שמי שאינו הולך עם הפתק ח"ו, הוא בודאי לא נכנס כלל להאמת.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: