Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, May 10, 2015

כי לא יראני האדם וחי (שמות לג:כ)

ב"ה
יש לפרש "יראני" שזה לשון יראה אותי לאחריני, כי האין סוף ב"ה בטח אי אפשר לראות, כי הוא באחד ואין אחד יכול להסתכל חוץ, אכן בעולמות שברא השם יתברך לכבודו, שם בודאי יש להראות את השם יתברך, וזה פירוש כי לא יראני האדם, שהאדם יכול להראות את האין סוף לכולם - וכמו שביארתי בס"ד בסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות מעשה ממלך ענו שהחכם לקח תמונה של המלך ע"ש. 'וחי' כי זה חיים אמיתים של חי עולמים, ואכמ"ל.


No comments: