Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Monday, May 11, 2015

פרפראות - רמזים חזקים על נ נח לפרשת בחוקתי

ב"ה

תעח. בפרשת בחוקתי (כו:י) ואכלתם ישן נושן וישן וכו', אכלתם בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן, גם בהראשי תיבות וסופי תיבות של ישן נושן וישן, ארבעה נונין שהם הר"ת של נ נח נחמ נחמן, גם יש"ן רמז לרבינו נ'חמן בן ש'מחה (וידוע שרבינו היה לו שם סודי יצחק, וגם ידוע שרבינו אמר פעם (שש"ק א:רלה) אם לא הייתם אצלי הייתי ישן וכו').

בחוקתי (כו:יא) ונתתי משכני בתוככם, ב'תוככם' עם האותיות בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. וכן בפסוק הבא (כו:יב) והתהלכתי ב'תוככם' עם האותיות גמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם ר"ת לללו"ת בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן עם התיבות.

במשלי (פרק כט) רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם ה' (פירש רש"י ואיש תככים - איש מזימות בעלי תורה, כלומר הרב והתלמיד). תככים עם הכולל בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. גם הראשי תיבות של תככים נפגשו מאיר, עם הכולל בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. (ועיין בתרגום שם של תככים שפירושו אמצעי, וי"ל שזה בחי' משה רבינו שנאמר עליו (דברים ה:ה) אנכי עמד בין ה' וביניכם, ואכמ"ל).


נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: