Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, May 3, 2015

פרפראות על הנ נח

ב"ה

תקח. נ, זה המלכות הנוקבא, נח, בחי' זכר ונקבה (ח' בחי' חכמה ושמש שמשפיע כמבואר בלק"מ תורה א), נחמ, מוסיף ארבעים יום של יצירת הולד. נחמן, ן' זה בחי' חיבור של אימא, דהיינו בחי' והיו לבשר אחד על ידי הוולד. מאומן, בחי' הגדלת הוולד, בחי' ויהי אומן את הדסה.


תקט. מעשי 'ידיו אמת ומשפט נאמנים כל פקודיו' (תהלים קיא:ז) סופי תיבות בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.


תקי. אז ימלא שחוק פינו (תהלים קכו:ב – שיר המעלות). מלא שחוק עם האותיות בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן ע"ה.


יקתא. נקי כפים 'ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה' ס"ת בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן (נקי כפים בגמטריא איש, אלף יוד שין, בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן, ועוד רמזים ואכמ"ל).


No comments: