Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Wednesday, May 13, 2015

לקוטי מהרי"ן מבנו של הקדושת לוי

ב"ה
מצאתי ספר שנכתב על ידי הבן של ר' לוי יצחק מברדטשיב - הקדושת לוי, ונדפס בתקע"א, וידוע שהקדושת לוי נפטר במקום רבינו בשנת תק"ע, ורבינו נפטר בריש תקע"א, ואכן ספרו לקוטי מוהר"ן נדפס כמה שנים קודם. ולכן מאד מוזר הדבר שהבן של הקדושת לוי (ר' יצחק הרב דק"ק פיקאב) ידפיס ספר בשם לקוטי מהרי"ן, ולא כתב אפילו מה זה מהרי"ן כי סתם שמו יצחק, אז מה ה'ן', וכן בכל הספר ראיתי רק את הכותרת "תולדות יצחק בן לוי" ולא ראיתי "לקוטי מוהרי"ן" רק על הדף הראשון. מוזר מאד. והמעט שעיינתי ודפדפתי ראיתי שהוא מרבה לדבר על מלכות בית דוד ומשיח.

יכולים להוריד את הספר חנם מפה: http://hebrewbooks.org/24862

הולכת על הפרשיות ומגילות.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: