Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Tuesday, April 12, 2016

לבזות ולגנות הניאוף ומראות אסורות בפה

ב"ה כבר כתבתי על זה קצת בלקוטי נ נח, והבאתי מחיי מוהרן תקצא, ולשון הגמרא במסכת שבת קנב תנא אשה חמת מלא צואה לפיה מלא דם והכל קצין אחריה. וכולו.
עכשיו הוספתי את הגמרא ברכות דף כ. שרב גידל אמר שהוא ניצל מהרהורי נשים כי דמיין באפאי כי קאקי חיורי עד כאן לשונו הזהב, ורשי פירש קרקע חיורי - אווזים לבנים, אמנם היום כבר יש בזה הביטוי משמעות יותר עמוקה ולענין לגנות ולבזות הסתכלות בנשים, והמבין יבין.


No comments: