Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Wednesday, April 27, 2016

מחיה מתים ברחמים רבים

ב"ה

מחיה מתים ברחמים רבים (שמונה עשרה, ברכה השניה), י"ל על פי המבואר בלקוטי מוהר"ן (תנינא עב) שהענוה ושפלות של האדם הוא זה שקם בתחיה. והיינו רחמים רבים של השם יתברך, שמנהיג את העולם בדרך כזה, שהאדם יכול להרכיש לעצמו את הענוה הזו המסותרת לגמרי, שאי אפשר להשיג אותו בעולם הזה, כי הוא חלק לעולם הבא, וכל מצוה ופעולה טובה ומחשבה טובה ולימוד לשמה רוכש להאדם חלק אלוה ממעל של ענוה. ובאמת השם יתברך ברא את העולם לגלות רחמנותו, וברא את העולם כדי שהאדם יזכה לתכלית העונג בידיעת השם יתברך ובהתאחד אתו יתברך. והרי כל זה כלול בענוה הזה האמיתי שקם לתחיה, הרי מחיה מתים ברחמים רבים.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: