Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, April 3, 2016

ברכת הודאה

ב"ה

בשמונה עשרה, מתחילים ברכת ההודאה עם מודים אנחנו לך ומסיימים ולך נאה להודות, ומובא להלכה חשיבות הברכה הזו והקפדה לכוון היטב, והיה ראוי לחזור על התפילה אם לא כיוון לבו בברכה זו.
והנה לפי הכוונות הכלליות של התפלה שגילה הרמח"ל, שהם עיקר הכוונות שכל הכוונות של האריז"ל הם רק אמצעות להגיע לאלו, הרי ברכת הודאה הוא בהיכל עצם השמים בבחי' הוד. ובביאור ענין בחינה זו כתב הרמח"ל ז"ל והוא זיו המתנוצץ בכח לפי התחתונים, לא לפי העליונים ע"ש (עמ' קצז בספר קיצור הכוונות), ולפ"ז נראה לעניות דעתי, שעל אף שברכות אלו אינם בקשות, עם כל זה גוף ההטבה ורוממות חיי האדם תלוי באיך שהוא מודה כאן להשם יתברך, כי פה האדם קובע בכח ההודאה את איכות מצבו בעולם. ודו"ק היטב.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: