Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Monday, August 7, 2017

מי נותן את המסר של החיים

ב"ה

בלילה באו הרבה בחורים ודיברתי מהם מהפתק הקדוש והתכלית, והיו הרבה שאלות וויכוחים, והסברתי להם שמן הסתם - כפי שיטת הנפש החיים שלומדים כל היום בהתמדה את התורה כדי שאולי תוך כל זה יהיה איזה שניה פה ושם שמסיחים דעת מהרצונות עצמי, ולומדים לשניה בלי פניה, תורה לשמה, אז אמרתי שמן הסתם זכו לאיזה שניה של תורה לשמה, ובזכות זה זכו להגיע לציון הקדוש של הרמח"ל ולשמוע עוד דברים אמיתים, וכמו שהרמח"ל פוסק כמו האריז"ל שמקסימום מותר ללמוד שעתיים גמרא ביום, לבל כשרון גדול כמו האריז"ל, ולמי שאינו כל כך מוכשר אולי בכלל לא. כי העיקר זה ללמוד לגלות את השם יתברך בעצמו ובכל העולם. וצריכים לעשות התבודדות. והלואי שיתפלל אדם כל היום. והם שאלו אבל תלמוד תורה כנגד כולם, והסברתי להם בודאי בודאי, אבל התורה שאדם לומד זה לפי מדריגתו הנמוכה, וכדי לעלות לקבל תורה יותר גבוה הוא צריך תפילה. והיו עוד שאלות וויכוחים. 
אז שאלו אותי איך אתה יכול לבטל כל הרבנים הגדולים של היום עם כל הניסים שלהם והרוח הקודש?
אז עניתי להם, עם כל הניסים שלהם והרוח הקודש שלהם, שאתם הולכים לאורם כל החיים, לא שמעתם מילה אחת מדברים האמיתים שנוקבים על תהום שאתם שומעים ממני תוך כמה דקות ספורות שפגשתם אותי לרגע. ואיך זה? והרי הרמח"ל שאתם אורחים אצלו, שהיה לומד בחברותה עם משה רבינו, ואליהו הנביא ומלאכים, פוסק להדיא כנ"ל, ואיך הם מעיזים להסתיר דבריו הקדושים מכם ולהורות לכם דרך אחר? והרי הרמח"ל כבר כתב שרוב הרבנים בזמנו היו בשביל כבוד וכסף. וקבלו הסבר שזאת לא אומרת שהיו ממש כולו בשביל כבוד וכסף, רק שבאיזה מידה מסויימת, תחת לעשות את האמת לאמיתו הם נטו אחר בצעם. ואז הם רצו להגיד שזה היה רק בזמן הרמח"ל אבל הרבנים של היום יותר טובים. אבל זה תמיה גדולה להגיד דבר כזה. והיה מול עיניהם הטענה הנ"ל שהרי הם לא גילו להם את האמת שעל זה הרמח"ל פסל אותם שבזמנו.

והם הקשו אלי איך את עוזב את הגמרא, ואמרתי להם אדרבה ח"ו הגמרא קדושה וחשובה מאד, אבל כל דבר יש מקומו, והעיקר זה תפילה וללמוד וללמד מהשם. והם שאלו אז מה אתה עושה סתם עומד ומחלק ניירות (הפתק הקדוש!). אז הפכתי את זה עליהם, הלוא כל השיחה שלנו לברר את האמת והתכלית בעולם, הלוא זה ממש תורה, זה לא דברים בטלים ח"ו. ומה עשה אברהם אבינו כו' כמבואר בדברי רבינו. והרי משה רבינו אמר מי לה' אלי ונאספו עליו רק שבט לוי, ואפילו משבט לוי יצא קרח, שחלק על הצדיק האמת.

וכאלו דיבורים ב"ה.

בקיצור היה שמח מאד, לזרוע את האמת בזרע אמת, בבחורים לומדי תורה בבני ברק (כמדומני), ובעזה"י בזכות הפתק הקדוש הם כבר יהיו ננחים בב"א.

נ נח נחמ נחמן מאומן


1 comment:

נעם said...

Baruch Hashem, Thank you for this post and this blog,
נ נח נחמ נחמן מאומן!