Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Thursday, March 12, 2015

סיפורי מעשיות – מעשה יג – יום חמישי – הקבצן החמישי עם החטוטרת -- מקומו של עולם

סיפורי מעשיות – מעשה יג – יום חמישי – הקבצן החמישי עם החטוטרת

יש לשים לב שהקבצן העורהיה עור לגמריוכן החרשוהאלםוכן הקבצן היה בלי ידיםוהקבצן בלי רגליםואילו קבצן עם הצואר עקום על כל פנים היה לו צואר רק שהיה עקוםוכן הקבצן עם החטוטרת היה לו על כל פנים גבואכן אין נראה לדייק כןאבל מה שכן יש לדייק הוא שאפילו הקבצן עם הצואר העקום לא היה מוציא שום הבל בעולם הזההרי כל הקבצנים בענין שלהם גברו ועלו לגמרי מעל עולם הזהחוץ מבעל החטוטרת שזכה לתכלית מיעוט המחזיק את המרובהאבל לא ממש למעלה מן המקוםוצ"ת ביותרכי באמת מצינו בדברי רבינו בכמה מקומות (לק"מ סאלקמ"ת א), הענין שצדיקים עולים לדרגה של מקומו של עולםויעובלקוטי הלכות שמסביר איך שבחילמעלה מן המקום הוא גבוה מבחילמעלה מן הזמן (ועבזה בלקמ"ת סא).


במסכת מנחות (כט:) דחטרי להו לגגיה דחי"ת כלומר חי הוא ברומו של עולם (ופרש"י לגגו של חיתעושין למעלה חוטר כזהכלומר הקב"ה חי שוכן ברומו של עולם חית היינו חי), ע"כהרי מהגמרא שהחטוטרת מראה על מקומו של השי"ת.


No comments: