Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Saturday, March 14, 2015

בשבת העיקר להיות שמח

ב"ה
רבינו גילה שאפילו תלמיד חכם גדול כמעט אי אפשר שיצא נקי בשמירת שבת ככל הלכותיה ודקדוקיה, אלא העיקר שהוא יאכל טוב ויתענג את השבת, וזה כבוד שבת שיתקן את הכל.

ונראה ללמוד מזה לכל הדברים שהם בחינת שבת, וכמו קריאת התורה (כי התורה הוא כולו שמות של השי"ת, וכן שבת הוא שם של השם יתברך), שאין סוף לספקות בקריאה אם הבעל קורא קרא כראוי ואם השומע שמע כראוי, והעיקר להתענג ולשמוח עם התורה ועם הקריאה, לשעשע בדברי השם יתברך שנתן והתארס לנו, וזה יתקן את הכל.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: