Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, March 29, 2015

האם משיח יכול להיות בעל תשובה?

ב"ה חז"ל גילו שמשה רבינו לא ינק חלב מדדי המצריות כיון שהפה שלו היה עתיד לדבר עם השכינה. והנה משיח עתיד להיות עוד יותר גדול ממשה רבינו אז לכאורה אי אפשר להיות שיעבור עבירות גסות בגוף שלו - ובדבר זה לא יהני אפילו תשובה (אם לא נדחוק שכיון שמשיח הוא יחידה באחדות פשוט עם השם אז בכהאי גוונא יואיל תשובתו - אכן לפי זה גם כן קשה כי יקוים דברי חידושי הר"ן שדרגה כזו אי אפשר להיות למחצה זמן ואין כאן מקום להאריך). וצריך עיון.... בא נראה...
נ נח לגמרי!


No comments: