Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Wednesday, March 4, 2015

פורים - מחיית הספקות של עמלק על ידי שמחה

ב"ה בארץ ישראל כל המועדים, הימים טובים הם יום אחד, חוץ מראש השנה שהוא יומא אריכתא, מה שאין כן בחוץ לארץ מחמת ספקא דיומא עושים שני ימים טובים. אכן בפורים יש כמה מקומות אפילו בארץ ישראל שנוהגים שני ימים מחמת ספקא דיומא, כמו טבריה שיש ספק אם דינה כעיר מוקפת חומה או לאו.
והנה ספק, ידוע גמטריא עמלק ימח שמו. ולכן פורים שהוא ממש נקבע על מחיית עמלק, דוקא בפורים יבוא לנו ספקות של עמלק, ובפורים נהרוס ונאבד לגמרי זכר עמלק, כי עיקר הניצחון וההירוס של עמלק והספקות זה על ידי שמחה. ולכן יבואו כל הספקות בפורים ונהפוך אותם אשר ישלטו היהודים על ידי שמחה.
וימי הפורים האלו לא יעברו, שמכאן ואילך כל פעם שיש ספק, יהיה לנו עוד שמחה. וכמו שקרה לי בתחילת התקרבותי לנ נח שמעתי אישה שואלת את בעלה מה לעשות כי היתה לה איזה שאלה על ספק ברכה, אז הוא ענה לה ואמר אז תגידי נ נח נחמ נחמן מאומן! ובשמעי זאת דמי התחיל להרתיח... מה הקשר?! יש פה שאלה הלכה, צריכים לדעת מה לעשות, והוא בא ואומר תגידי נ נח נחמ נחמן מאומן?! אכן כמה הוא צדק... כי אין עצה ואין תבונה נגד הרע שכל יום מבקש להשמיד אותנו רחמנא ליצלן, רק להיות שמח בהשם יתברך וצדיקו, נ נח נחמ נחמן מאומן. 
ולכן נ נח נחמ נחמן בגמטריא שמחה ע"ה, ויהי אומן את הדסה היא אסתר, היה ממש מאמן את כל ההסתרות ואפילו את ההסתרה שבתוך ההסתרה - מאומן. וכמו שרבינו גילה בתורה כד, שעל ידי השמחה יוצאים מהיכלי התמורה, ששם שורש כל הספקות, על ידי השמחה נגאלים מכל התמורות.
ולכן הראשי תיבות של נ נח נחמ נחמן מאומן בגמטריא עמלק, בסוד ראשית גוים עמלק, ואחריתו -- באחוריים-- עדי אובד. עדי לשון כתר כידוע, והוא בחי' שמחה כמו שכתוב ושמחת עולם על ראשם. שהשמחה מאבדם. ולכן אפילו המילה שמחה מורה על זה כי שמחה זה ש-מחה לשון מחית עמלק והעצבות והעצלות והקרירות והספקות והכפירות. בב"א.

נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: