Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Saturday, March 28, 2015

שיח שרפי קודש חלק ח'

ב"ה
ב"ה בשבת קודש עברתי על שיח שרפי קודש חלק ח' פעם ראשונה וראיתי איך שר' לוי יצחק בנדר בעצמו מודה שממנו התחילו להתפרסם שיחות שאינן מדיקות (ח-ס). עוד ראיתי איך שהיו מקפידים להתנהג בציון של רבינו כדין בית הקברות, דהינו שלא להניח תפילין (ח-קסב) וזה מכוון למש"כ בלקוטי נ נח פרק 330. והסיפורים שלו ממש מזכירים לי הסיפורים על רב קוק שמתוך שבחתן אתה מוצא גנותם (הספר על ר"ק מתחיל איך שבקטנותו הוא רצה להיות רב גדול רחמנא ליצלן) – עי' למשל ח-ה איך שהיה לו חלישות הדעת שלא היה בהריקודים בעת שזכה לעסוק בתיקון החלון בתוקף החורף והיה צריך נחמה...
וכמה צדקה ומכוון מה שסבא אמר על שש"ק שעושים מה שהם רוצים...

ומה שהאריך בענין מילתא דשטותא (ח-קח ושם) ממש סמא דמוות.
וכן מש"כ שם (ח-קו) שהכח להגיד אלף פעמים רבונו של עולם זה ללמדן גדול ממש סמא דמוות השם ירחם.

וראיתי עוד כמה דברים של קטנות שאין לי כח להחזיר עליהם.

והנשים ישמחו לראות מה שכתוב שם ח-שיח ז"ל הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל היה אוסף צדקה ומתרים עצי הסקה בתחלת החרף עבור עניי העיר ועבור חמום הבתי כנסיות, וקבל התחיב לדאג ולהספיק העצים במשך חדש אחד מחדשי החרף, ובחר בחדש ניסן שיחמו אז על חשבונו את הבתי כנסיות ובתי המדרש שבבארדיטשוב בהטעימו, “משום שבחדש זה מגרשות הנשים את בעליהן מבתיהן כדי שלא יפריעו להם בנקיון הבית", וכך ילכו ויבואו לבתי המדרש לשבת ולהגות שם בתורה כראוי, עכ"ל (ואגב, הוא קבע שם ח-קיג אסור חמור לנשים ואף אשה עם בעלה לעשות התבודדות חוץ לעיר).

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: