Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Monday, March 9, 2015

מסכת בחירות - בוחרים כולנו חברים נ נח - ףץ

ב"ה אביא כאן דברי המפרשים....
ב"ה תראה פלאי פלאות במסכת בוחרים פסלו כל המפלגות ונימנו וגמרו שבוחרים רק בפתק הלבן עיין שם בסוף המשנה - מה זה הלבן ? הלימוד בניסים - לב נחמן - ברסלב (דבר זה מבואר בפירוש ברי"ף, שאף על פי שרבינו הלך לעולמו בחינת ר.י .ף. (rest in peace) אין לזוז מתורתו, וברא"ש העיר עוד שהרי רבינו הוא הרב"י ראש בני ישראל, והר"ן מעיד על עצמו שכן הלכה כמותו). אז כולנו חברים נ נח - ףץ!

ב"ה מי שהוא ראה שם את המהרש"א?! הוא ממש קובר את מוהראש אבל מוותר על שינוי שמו כי כן דרכו ונאה לו וכן עשו חפץ שהעבירו לףץ
ב"ה כי הוא טוען שבודאי עכשיו אין שום חשש וטעם לא להצביע ברסלב כי הצביעות ירדה מידה... 


ב"ה ותראו פ לאות ברש"ש הקדוש לא הדייקן אלא הפייטן שמגלה שה לבן בגמטריא שם אלהים עם הכולל ועכשיו בעיקבתא דמשיחא פעמיים אלהים כמנין עקב כידוע ליודעי חן דהיינו הננח ולכן צריכים לכפול את הלבן על הלבן והוא ממש בגמטריא ףץ עם האותיות הנבחרות. ומי יפ"צה פיו לבוא לדבר אחר המלך?! נ נח


ב"ה ועוד קבע השמ"ש שבחירת פץ הוא גופא שימוש ת"ח. והרמ"ז גילה עוד שלכן להצביע, צבי"ע בגמטריא פ"ץ עם האותיות. ור' יוסף ג'יג'יטליא מביא בפירוש מהתוספתא להצביע פץ, והטעם שבתוספתא הוא בא מפורש מרומז בדבריו וביארו המקובלים האחרונים, כי תוספת הוא סוד הצדיק, וכמובא בכוונות לתפילת מוסף לשבת שמכוונים צ' ע"ש. נ נח!


ב"ה וע' בגרי"ז על הנבוכים שמביא מאביו הגר"ח מפי השמועה שיש מסורה שאסור להשתתף בבחירות, ושצריכים להצביע ףץ ולכן דייקא כתוב פתק הלבן, שיש משמעות לשני פנים, יש משמעות שכאילו לא מצביע כי הפתק לבן, ויש משמעות של לב, שלבן לשמים. וביאור הדברים שיש שני דינים בהבא להצביע, אחד מה שהוא משתתף לבחור אנשי ישיבת הכנסת, וזה ודאי אסור ואין צורך להאריך בזה, אכן יש עוד דין שהמצביע מראה איפה שהוא בעצמו עומד. והנה כאן יש חלות דין ממש של אמירה לגבוה כמסירה להדיוט, שאמירה הוא לשון הפרשה והבדלה כמו שפירש רש"י בחומש, והרי כאשר הצדיק בבחינת משה רבינו עומד ומכריז מי לה' אלי, בודאי חייבים להצטרף אליו, ולא תהיה זאת פחותה ונגרעת ממסירת הקלפי של ההדיוטות. והרי יעקב אבינו בחיר האבות שדמותו חקוק על כסא הכבוד כתוב בתורה שהוא השתחוה לעשו אחיו, אבל הוא השתחוה לצד השכינה בלבד ולא ח"ו לאחיו. וכן הדבר כאן, שהבוחרים בףץ אין בזה חלות דין של השתתפות בבחירות ח"ו, כי אין זה אלא מצד אמירה לגבוה להיות במחנה של הצדיק, וזה הלבן, שלבן לשמים, ואע"פ שיכול להיות נראה ממעשיו שח"ו השתתף אין לחוש לזה כלל כמו שמצינו ביעקב אבינו וכמשנ"ת. נ נח נחמ נחמן מאומן

וכדי לראות את המרדכי שלעולם היה אומן דתו, ורבינו יכנס לכנסת בלבוש פשוט בתמימות ובפשיטות, וליהודים יהיה אורה ושמחה נ נח נחמ, נחמן מאומן. (ףץ)


No comments: