Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Monday, April 3, 2017

תפלה קצרה לזכות לענוה בהמתקה

ב"ה
 ריבונו של עולם "כל הצרות שבאו על יעקב מדינה ויוסף וכן כולם, היו מטעם שלא יתגאה יעקב על עשו אחיו (דברים שבקדושה סימן ג' מובא בחק לישראל סוף פרשת ויחי)" ואם כך היה נצרך ליעקב אבינו בחיר האבות שדמותו חקוק על כסא הכבוד מה נענה אנן בתריה מה חס ושלום היה מגיע עלינו כדי שנכיר טוב שפלותינו ולרכוש וללכת במידת הענוה העולה על כל המדות טובות. אכן אין לנו כח לסבול שום צרה ולכן כרגע הנני מעמיק בדעתי לדמין בנפשי במיטב יכולתי כאילו חס ושלום נשפלתי לתהום רבה ונתביישתי לגמרי יצא הדם מראשי ופני משתנים לגוונים ולהרימו אין ביכולתי, וכאילו נהפך עלי כל סדרי העולם לרעתי חס ושלום ונשארתי מדוכא גלמוד ומשותק מרוב צער ותמהון, וכהנה וכהנה אני חוקק בדעתי לכמה רגעים עכשיו כדי ללמוד לקח ולהשיב היטב בליבי שפלותי מה אני, וזאת תהיה כפרתי ויעמוד בעדי ואני אצא לחיים טובים בהכרתי גדולתך במקום ענוותנותך וזאת תהיה נחמתי וזאת תהיה מנוחתי יגעתי ומצאתי. אליך תשוקתי ותקותי. ענני אל ענני.
והריני מדביק את עצמי למשה רבינו עליו השלום הענו מכל אדם ולרבינו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חכמה רבינו נ נח נחמ נחמן מאומן הענו של הצדיקים שאפילו קרוב לפטירתו מן העולם אחר שהשיג וזכה למה שהוא זכה היה פושט ומשתטח עצמו על הריצפה בבכיה ובתחנונים להשם יתברך לזכות להיות יהודי כשר.
 נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: