Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, April 30, 2017

חשוד על משכב זכר

ב"ה
הלכה (רמב"ם משנה תורה הלכות איסורי ביאה פרק כב, וכן בשולחן ערוך) שגוי חשוד על משכב זכר, ויש בזה כמה נפקא מינות להלכה. אכן לפי קוצר השגת ידי לא מצאתי שגר צדק חשוד על משכב זכר, והפשטות לכאורה אם כן הוא שהוא בכלל ישראל הקדושים שאינם חשודים. ולפי זה יוצא שמעיקרא היה להגר יצר הרע על זה, והגיור הוציאו מהיצר הרע הזה. ואכן יתכן שהיצר הרע הזה אינו בטבע האדם כל עיקר, אפילו לא בגוי, רק הגוי חשוד לעשות הבא לו בעריות, ולכן בגיור זה לא ממש שינוי בטבע היצר של הגר, רק שעכשיו הוא נכנס להטוב הזה שלא סתם עושה את זה.
נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: