Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, April 30, 2017

יום הזיכרון וחג העצמאות

ב"ה 
מעולם הייתי בדעה שהדקה של שתיקה שהנהיגו הציונים הוא ממש בכלל האיסור לא תעשה של ובחקתיהם לא תלכו. אכן יש דרך להפוך אותו לטוב, בהליכה בדרכיו, דרך צדיקים, והוא לכוון להיות מתלמידי אהרן הכהן, שכאשר מתו בניו נדב ואביהו כתיב (פרשת שמיני, ויקרא י:ג) וידם אהרן (והנה בני אהרן מתו גם בעון אבותם ששמע להערב רב ועשה להם את העגל (כמו שכתוב בפרשת עקב, דברים ט:כ וברש"י שם), על כן מובן שדוקא ההנהגה זו יקחו הציונים...). ובזכות זה הוא זכה לבחינת עצמאות, כמו שפרש"י שם ז"ל קבל שכר על שתיקתו, ומה שכר קבל, שנתיחד עמו הדיבור, שאמרה לו לבדו פרשת שתויי יין, עכ"ל. שקיבל הדיבור לבד, בחי' עצמאית.
ועוד תראה רמז לסמיכת החג שחוגגים על גודל הניסים והגבורות שהשם יתברך עשה עם עמו בני ישראל בהנחילם את ארץ ישראל (כמו שסבא ישראל כתב במכתבים לנשיא מדינת ישראל שבעבר, זלמן שזר, הנדפסים בספר הקדוש אבי הנחל), עיין בתהלים פרק קיא, ואף נתן ליראיו, בחינת טרוף טרף יוסף, בחינת הריגת צדיקים, אלו שמתו על קידוש השם, יזכר לעולם בריתו, הרי זכרון, ומיד אחר כך, כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, שהוא ענין נתינת ארץ ישראל לעם ישראל כידוע מחז"ל ברש"י בתחילת פירושו על התורה.
נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: