Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Thursday, April 20, 2017

וזה לכם הטמא בשרת השרץ על הארץ - פרשת שמיני י:כט

ב"ה
חז"ל גילו שהשם יתברך ממש הראה כל השרצים למשה רבינו! וזה דייקא.
וכן בסוף הפרשה רש"י מביא שיש מצוה על כל אחד לידע ולהכיר ולהיות בקי בזה.
והנה היתושים וג'וקים אינם בכלל השמונה שרצים הטמאים, כי הם באמת שפלים. עיקר הטומאה זה הענוה פסולה של השמונה שרצים, שיש להם איזה גדלות ואינם אלא שרצים שפלים.
וזה ממש הענין להכיר המפרסמים של שקר למיניהם.
נ נח


No comments: