Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Saturday, April 22, 2017

תשע"ז ממש ההמשך של שנת תרפ"ב שנת קבלת הפתק

ב"ה 
בחדשות פרסמו מה CBS שהשנה 2017 , יש בערך 14.1 מיליון יהודים בעולם - וזה כמנין היהודים בשנת 1922 - תרפ"ב - השנה שסבא ישראל קיבל הפתק הקדוש מרבינו.
והנה כבר הבאתי מהרמחל בפינות המרכבה וכעין זה במאמר הגאולה, שלאחר גילוי הפתק יהיה עוד התגברות החשך למרות, וכמו שהיה אחר הפתק מלחמות העולם והשואה.
ואם בימינו כבר חזרנו ב"ה למנין שהיינו בשנת קבלת הפתק הרי זה אות ומופת שקרן לעמו ירים מכאן ולהלאה גבוה והותר, ילכו מחיל אל חיל, ירים ונישא.
נ נח


No comments: