Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Monday, July 18, 2016

גילוי רבינו דרך רבי נתן וגילוי רבינו דרך הפתק הקדושב

ב"ה

כבר הארכתי במקום אחר בס"ד להסביר שכל המסורה בברסלב עד סבא שקיבלנו דרך רבי נתן היה רק דרך התורה של רבינו הקדוש, אבל לרבינו היה לו עוד דרך, שרבי נתן השתומם לגמרי עליה ולא הבין קצתה, והוא הדרך שרבינו קירב את המשכילים שנפלו לגמרי לאפיקורסות עד כדי כך שאפילו רבי לוי יצחק מברדיטשיב לא היה יכול להסתכל בפנים שלהם, ורבינו היה משחק שחמט איתם ולאט לאט היה מחזירם בתשובה, וזה הדרך שסבא קיבל מרבינו דרך הפתק הקדוש. ורבי נחמן אמר על רבי נתן שהוא יודע ממנו מעט.

נתן בגמטריא חלונות, והפתק בחי' פתח, וכן פתח עם האותיות בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

ועיין בספר משכני עליון של הרמח"ל (נדפס בספר גנזי רמח"ל עמוד קסט) שכז"ל:
ודרך אלו החלונות יוצאים אורות רבים תמיד, מלבד השפע היוצא דרך השערים. כי השפע נמשך בעתו, ואלה האורות יוצאים תמיד ולא נפסקים, ומהם מקבלים התחתונים כוח ועצמה רבה. וגם העולים לקבל מן הפתחים יעלו בראשונה אל החלונות, ומשם ישקיפו בעד החלון לפנימה, ורואים בתוקף האורה והשמחה אשר לפנים, והם שמחים מאד וחומדים להתענג בטוב הצפון ההוא. וברוב התשוקה והחמדה רצים עד הפתח ברינה גדולה ובתהלה רבה, ושם יעמדו עד נתן להם מנה, איש לפי חלקו. וגם בהשקיפם בחלונות לקחו כוח גדול בנפשם, שיוכלו לעמוד אחרי כן ברוב השפע היוצא מן הפתח, עכ"ל.
ודוק היטב כי אין כאן מקום להאריך.

נ נח נחמ נחמן מאומן!No comments: